Những nổ lực của marketing dịch vụ thể hiện ở giai đoạn:

Những nổ lực của marketing dịch vụ thể hiện ở giai đoạn:

A. Đánh giá sản phẩm của khách hàng

B. Sử dụng sản phẩm

C. Mua sản phẩm

D. Tất cả các giai đoạn trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng