Những rối loạn trong phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính khi giảm phân hình thành giao tử ở người mẹ, theo dự đoán ở đời con có thể xuất hiện hội chứng:

Những rối loạn trong phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính khi giảm phân hình thành giao tử ở người mẹ, theo dự đoán ở đời con có thể xuất hiện hội chứng:

A. 3X, Claiphentơ

B. Tơcnơ, 3X

C. C. Claiphentơ

D. Claiphentơ, Tơcnơ, 3X

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng