Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?

Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tƣợng thức ngủ của chồi cây bàng.

C. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở. 

D. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng