Những vận động cảm ứng (ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng (quấn vòng, thức-ngủ, nở hoa)?

Những vận động cảm ứng (ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng (quấn vòng, thức-ngủ, nở hoa)?

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở

B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tƣởng thức-ngủ của chồi cây bàng

C. Sự đóng mở của lá trinh nữ, khí khổng đóng mở

D. Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại, khí khổng đóng mở

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng