Nhược điểm của dạng thuốc bột:

Nhược điểm của dạng thuốc bột:

A. Không thích hợp với những dược chất dễ bị thủy phân 

B. Không thích hợp với những dược chất có mùi vị khó chịu

C. Khó vận chuyển, bảo quản

D. A, B

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng