Nhược điểm của thiết bị lọc bụi bằng phương pháp ướt (chọn câu sai):

Nhược điểm của thiết bị lọc bụi bằng phương pháp ướt (chọn câu sai):

A. Hiệu quả xử lý thấp

B. Bụi được thu hồi và thải ra dưới dạng cặn bùn làm tăng chi phí xử lý nước thải

C. Dòng khí thoát ra có độ ẩm cao

D. Trường hợp có tính ăn mòn thiết bị cần làm bằng vật liệu chống ăn mòn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng