Nhược điểm lớn nhất của lanolin:

Nhược điểm lớn nhất của lanolin:

A. Khả năng nhũ hóa 

B. Thể chất 

C. Độ bền vững

D. Khả năng phối hợp với hoạt chất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng