Nhược điểm mối ghép ren là tạo ứng suất tại chân ren, vấn đề này làm:

Nhược điểm mối ghép ren là tạo ứng suất tại chân ren, vấn đề này làm:

A. tăng độ bền uốn mối ghép ren

B. giảm độ bền mỏi mối ghép ren

C. tăng độ bền mỏi mối ghép ren

D. giảm độ bền uốn mối ghép ren

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng