Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:

A. Rể

B. Thân

C. Lá

D. Qủa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng