Nội dung đinh luật Hacđi – Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể tự phối, thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng:

Nội dung đinh luật Hacđi – Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể tự phối, thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng:

A. duy trì không đổi qua các thế hệ

B. thay đổi qua các thế hệ

C. giảm dần tần số alen lặn và kiểu gen lặn

D. tăng dần tần số alen lặn và kiểu gen lặn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng