Nội dung giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ bao gồm:

Nội dung giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ bao gồm:

A. Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ

B. Chi phí bán hàng

C. Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

D. Cả a, b, c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng