Nội dung không đúng là:

Nội dung không đúng là:

A. Khí nuôi E.coli trong môi trường có đường lactose thì Men β Galactozidase không được tổng hợp

B. Lactose đóng vai trò chất cảm ứng để tổng hợp men

C. Khi nuôi E.coli trong môi trường không có tryptophan thì Men Tryptophansynterase được tổng hợp

D. Gen R có chức năng tổng hợp chất kìm hãm hay chất hoạt hoá

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng