Nội dung không đúng với tiêu thể:

Nội dung không đúng với tiêu thể:

A. Chứa hệ men thuỷ phân axit

B. Thực hiện chức năng hô hấp của tế bào

C. Chỉ hoạt động khi đủ cơ chất, đủ nước và pH=5

D. Đảm nhận chức năng tiêu hoá của tế bào động vật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng