Nội dung nào là quan trọng nhất trong nghiên cứu thị trường:

Nội dung nào là quan trọng nhất trong nghiên cứu thị trường:

A. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

B. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

C. Thu thập thông tin

D. Xử lý thông tin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng