Nội dung nào sau đây không phải là sai lầm marketing:

Nội dung nào sau đây không phải là sai lầm marketing:

A. Đánh đồng marketing với bán hàng

B. Nhấn mạnh việc thu tóm khách hàng hơn là phục vụ khách hàng

C. Thoả mãn nhu cầu của khách hàng thay cho tập trung bán sản phẩm

D. Định giá dựa trên tính toán chí phí thay bằng định giá theo mục tiêu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng