Nội dung nào sau đây không thuộc chức năng kênh phân phối:

Nội dung nào sau đây không thuộc chức năng kênh phân phối:

A. Tạo dòng vận động cho sản phẩm về vật chất

B. Tạo dòng thông tin

C. Tạo dòng quyền lực

D. Tạo dòng xúc tiến thương mại

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng