Nối trục đĩa dùng bu lông ghép không có khe hở với 6 bu lông, đường tròn qua tâm các bu lông D$_{0}$ = 80 mm. Bu lông có ứng suất cắt cho phép là [τ$_{c}$] = 80 MPa. Nối trục chịu mô men xoắn T = 10$^{6}$ Nmm. Biết hệ số tải trọng k = 1,2. Xác định đường kính thân bu lông?

Nối trục đĩa dùng bu lông ghép không có khe hở với 6 bu lông, đường tròn qua tâm các bu lông D$_{0}$ = 80 mm. Bu lông có ứng suất cắt cho phép là [τ$_{c}$] = 80 MPa. Nối trục chịu mô men xoắn T = 10$^{6}$ Nmm. Biết hệ số tải trọng k = 1,2. Xác định đường kính thân bu lông?

A. 6,9

B. 7,9

C. 8,9

D. 9,9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({\tau _c} = \frac{{2.k.T}}{{z.{D_0}.\pi .{d^2}/4}} \le \left[ {{\tau _c}} \right] \Rightarrow d\)