Nối trục vòng đàn hồi có 6 chốt, chiều dài chốt l$_{0}$ = 34 mm, đường kính chốt d$_{c}$ = 14 mm, đường tròn qua tâm các chốt D$_{0}$ = 70 mm. Chiều dài của vòng đàn hồi trên mỗi chốt là l$_{v}$ = 28 mm. Nối trục chịu mô men xoắn T = 10$^{6}$ Nmm. Biết hệ số tải trọng k = 1,2. Xác định ứng suất dập của vòng đàn hồi và ứng suất uốn của chốt (MPa)?

Nối trục vòng đàn hồi có 6 chốt, chiều dài chốt l$_{0}$ = 34 mm, đường kính chốt d$_{c}$ = 14 mm, đường tròn qua tâm các chốt D$_{0}$ = 70 mm. Chiều dài của vòng đàn hồi trên mỗi chốt là l$_{v}$ = 28 mm. Nối trục chịu mô men xoắn T = 10$^{6}$ Nmm. Biết hệ số tải trọng k = 1,2. Xác định ứng suất dập của vòng đàn hồi và ứng suất uốn của chốt (MPa)?

A. 16,6 và 404

B. 14,6 và 354

C. 12,6 và 304

D. 10,6 và 254

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

– Độ bền dập của vòng đàn hồi: \({\sigma _d} = \frac{{2.k.T}}{{z.{D_0}.{d_c}.{l_v}}} \le \left[ {{\sigma _d}} \right]\)

– Độ bền uốn của chốt: \({\sigma _u} = \frac{{k.T.{l_0}}}{{0,1.d_c^3.{D_0}.z}} \le \left[ {{\sigma _u}} \right]\)

z – số chốt