Nồng độ Calci trong một tế bào là 0,1%, trong dịch mô bao quanh tế bào là 0,3%. Tế bào này có thể nhận thêm nhiều Calci nhờ vào?

Nồng độ Calci trong một tế bào là 0,1%, trong dịch mô bao quanh tế bào là 0,3%. Tế bào này có thể nhận thêm nhiều Calci nhờ vào?

A. Nội nhập bào

B. Sự vận chuyển thụ động

C. Ngoài xuất bào 

D. Sự vận chuyển tích cực

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng