Nồng độ Calci trong tế bào là 0,3%, trong dịch mô bao quanh tế bào là 0,1%. Tế bào này có thể nhận thêm Calci nhờ vào?

Nồng độ Calci trong tế bào là 0,3%, trong dịch mô bao quanh tế bào là 0,1%. Tế bào này có thể nhận thêm Calci nhờ vào?

A. Khuếch tán có trợ lực.

B. Sự vận chuyển thụ động

C. Sự thẩm thấu. 

D. Sự vận chuyển tích cực.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng