Nucleosome có cấu trúc như thế nào?

Nucleosome có cấu trúc như thế nào?

A. Một sợi ADN có 140 cặp nu quấn quanh một lõi gồm 8 histone

B. Một histone đƣợc quấn quanh bởi một sợi ADN có 140 cặp nu

C. 8 histone được quấn quanh bởi một sợi ADN có 15-100 cặp nu

D. Lõi là 1 sợi ADN có 140 cặp nu, vỏ bọc là 8 histone

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng