Nung quá cao trong quá trình nung nóng sơ bộ thường gây ra hiện tượng:

Nung quá cao trong quá trình nung nóng sơ bộ thường gây ra hiện tượng:

A. Lãng phí và biến dạng kết cấu 

B. Không an toàn trong khi hàn

C. Tăng chênh lệch nhiệt độ trong kim loại cơ bản 

D. Kho kết dính kim loại hàn và vật hàn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng