Nước đóng vai trò tham gia chuyển hoá trao đổi vật chất là:

Nước đóng vai trò tham gia chuyển hoá trao đổi vật chất là:

A. Nước liên kết chiếm tỉ lệ 5%

B. Nước tự do chiếm tỉ lệ 95%

C. Nước liên kết chiếm tỉ lệ 95%

D. Nước tự do chiếm tỉ lệ 5%

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng