Ổ bi đỡ có C = 18 KN lắp với moay-ơ của bánh xe và trục cố định. Bánh xe quay 950 v/ph và chịu tải hướng tâm không đổi. Các hệ số K$_{t}$, K$_{đ}$ lấy bằng 1.Tải trọng lớn nhất (N) tác dụng lên gối đỡ trục để ổ có tuổi thọ 10000 giờ là:

Ổ bi đỡ có C = 18 KN lắp với moay-ơ của bánh xe và trục cố định. Bánh xe quay 950 v/ph và chịu tải hướng tâm không đổi. Các hệ số K$_{t}$, K$_{đ}$ lấy bằng 1.Tải trọng lớn nhất (N) tác dụng lên gối đỡ trục để ổ có tuổi thọ 10000 giờ là:

A. 1809

B. 2231

C. 2171

D. 2677

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

C = Q.L$^{1/m}$

m = 3 với ổ bi

m = 10/3 với ổ đũa

L = 60.10$^{-6}$.n.L$_{h}$

V = 1 khi vòng trong quay

V = 1,2 khi vòng ngoài quay

\(\Rightarrow Q = V.{F_r}.{k_d}.{k_t} \Rightarrow {F_r}\)