Ở các tế bào của sinh vật nhân thực, hô hấp tế bào xảy ra chủ yếu ở:

Ở các tế bào của sinh vật nhân thực, hô hấp tế bào xảy ra chủ yếu ở:

A. Ribôxôm

B. Không bào

C. Lục lạp

D. Ti thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng