Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F$_{1}$. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F$_{1}$ thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ:

Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F$_{1}$. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F$_{1}$ thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ:

A. 4/9

B. 1/9

C. 1/4

D. 9/16

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng