Ổ đũa côn có α = 13°, chịu lực hướng tâm F$_{r}$ = 4000N, lực dọc trục F$_{a}$ = 3000N, K$_{đ}$.K$_{t}$ = 1, vòng trong quay – vòng ngoài đứng yên, khả năng tải động của ổ lăn C = 52KN, số vòng quay n = 720(vg/ph). Xác định tuổi thọ tính theo giờ của ổ lăn ?

Ổ đũa côn có α = 13°, chịu lực hướng tâm F$_{r}$ = 4000N, lực dọc trục F$_{a}$ = 3000N, K$_{đ}$.K$_{t}$ = 1, vòng trong quay – vòng ngoài đứng yên, khả năng tải động của ổ lăn C = 52KN, số vòng quay n = 720(vg/ph). Xác định tuổi thọ tính theo giờ của ổ lăn ?

A. 20416

B. 10416

C. 30416

D. 40416

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

ổ đũa côn \(\Rightarrow m = 10/3,e = 1,5.tg\alpha\)

\(i.{F_a}/V.{F_r} \le e \Rightarrow X = 1,Y = 0\)

\(i.{F_a}/V.{F_r} > e \Rightarrow\) tra bảng \(X = 0,4,Y = 0,4.\cot g(\alpha)\)

V = 1 khi trong vòng quay

\(\begin{array}{l}

Q = \left( {X.V.{F_r} + Y.{F_a}} \right).{k_d}.{k_t}\\

C = Q.{L^{1/m}} \Rightarrow L \Rightarrow L = 60.n.{L_h}/{10^6} \Rightarrow {L_h}

\end{array}\)