Ở giai đoạn trẻ em, hoocmon sinh trưởng (GH) tiết ra quá ít sẽ dẫn đến?

Ở giai đoạn trẻ em, hoocmon sinh trưởng (GH) tiết ra quá ít sẽ dẫn đến?

A. Não ít nếp nhắn, trí tuệ thấp

B. Trở thành người bé nhỏ

C. Trở thành người khổng lồ

D. Mất bản năng sinh sục

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng