Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất quá nhiều hoocmon sinh trưởng thì trẻ?

Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất quá nhiều hoocmon sinh trưởng thì trẻ?

A. Sinh trưởng phát triển bình thường

B. Trở thành người khổng lồ

C. Trở thành người bé nhỏ

D. Chậm lớn hoặc ngừng lớn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng