Ổ lăn có kí hiệu 6301 là?

Ổ lăn có kí hiệu 6301 là?

A. Ổ bi đỡ chặn, cỡ trung bình, d=12mm

B. Ổ đũa đỡ chặn, cỡ trung bình, d=15mm

C. Ổ bi đỡ chặn, cỡ nhẹ, d=10mm

D. Ổ đũa đỡ chặn, cỡ nhẹ, d=17mm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng