Ở loài giao phối, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ?

Ở loài giao phối, bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ?

A. Quá trình giảm phân.

B. Quá trình nguyên phân  

C. Quá trình thụ tinh.

D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng