Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb:

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng; gen A: vàng, alen a: xanh; gen B: hạt trơn, alen b: hạt nhăn. Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBB x AaBb:

A. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn

B. 3 vàng, trơn: 1 xanh, trơn

C. 1 vàng, trơn: 1 xanh, trơn

D. 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng