Ở một loài côn trùng có bộ NST 2n = 10, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể loài này có 5 loại kiểu gen với tỉ lệ bằng nhau. Cho các cá thể ở (P) giao phối ngẫu nhiên thu được F$_{1}$. Theo lí thuyết, kiểu hình mắt trắng ở F$_{1}$ chiếm tỉ lệ:

 Ở một loài côn trùng có bộ NST 2n = 10, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể loài này có 5 loại kiểu gen với tỉ lệ bằng nhau. Cho các cá thể ở (P) giao phối ngẫu nhiên thu được F$_{1}$. Theo lí thuyết, kiểu hình mắt trắng ở F$_{1}$ chiếm tỉ lệ:

A. 37,5%

B. 25%

C. 50%

D. 43,75%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng