Ở một loài sinh vật, có 100 tế bào sinh trứng tiến hành giảm phân bình thường. Số giao tử cái sau giảm phân là:

Ở một loài sinh vật, có 100 tế bào sinh trứng tiến hành giảm phân bình thường. Số giao tử cái sau giảm phân là:

A. 50 giao tử

B. 400 giao tử

C. 200 giao tử

D. 100 giao tử

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng