Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cho cây 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là:

Ở một loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cho cây 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa, kết quả phân tính đời lai là:

A. 11 đỏ: 1 vàng

B. 5 đỏ: 1 vàng

C. 1 đỏ: 1 vàng

D. 3 đỏ: 1 vàng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng