Ở một số loại vi khuẩn thuộc họ Mycoplasma (thuộc tế bào nhân sơ), lớp ngoài cùng của tế bào là gì?

Ở một số loại vi khuẩn thuộc họ Mycoplasma (thuộc tế bào nhân sơ), lớp ngoài cùng của tế bào là gì?

A. Vách tế bào (cell wall).

B. Vỏ nhày (capsule).

C. Màng chất nguyên sinh (cytoplasmic membrane)

D. Tế bào chất (cyloplasm).

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng