Ở người gen I$^{A}$ quy định máu A, gen I$^{B}$ quy định máu B, I$^{O}$ I $^{O}$ quy định máu O, I$^{A}$ I $^{B}$ quy định máu AB. Một quần thể người khi đạt trạng thái cân bằng có số người mang máu B (kiểu gen I $^{B}$ I $^{B}$ và I$^{B}$ I $^{O}$ ) chiếm tỉ lệ 21%, máu A (kiểu gen I$^{A }$I $^{A}$ và I$^{A}$ I $^{O}$ ) chiếm tỉ lệ 45%, nhóm máu AB (kiểu gen I$^{A}$ I $^{B }$) chiếm 30%, còn lại là máu O. Tần số tương đối của các alen I$^{A}$ , I$^{B}$ , I$^{O}$ trong quần thể này là:

Ở người gen I$^{A}$ quy định máu A, gen I$^{B}$ quy định máu B, I$^{O}$ I $^{O}$ quy định máu O, I$^{A}$ I $^{B}$ quy định máu AB. Một quần thể người khi đạt trạng thái cân bằng có số người mang máu B (kiểu gen I $^{B}$ I $^{B}$ và I$^{B}$ I $^{O}$ ) chiếm tỉ lệ 21%, máu A (kiểu gen I$^{A }$I $^{A}$ và I$^{A}$ I $^{O}$ ) chiếm tỉ lệ 45%, nhóm máu AB (kiểu gen I$^{A}$ I $^{B }$) chiếm 30%, còn lại là máu O. Tần số tương đối của các alen I$^{A}$ , I$^{B}$ , I$^{O}$ trong quần thể này là:

A. IA = 0.5 , IB = 0.3 , IO = 0.2

B. A = 0.6 , IB = 0.1 , IO = 0.3

C. IA = 0.4 , IB = 0.2 , IO = 0.4

D. IA = 0.2 , IB = 0.7 , IO = 0.1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng