Ở người, giảm phân không có vai trò nào dưới đây?

Ở người, giảm phân không có vai trò nào dưới đây?

A. Sinh tinh

B. Sinh trứng

C. Làm giảm số lượng NST trong tế bào con 

D. Làm tăng số lượng tế bào trong cơ thể

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng