Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là?

Ở người, loại tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là?

A. Hồng cầu

B. Biểu bì da

C. Bạch cầu

D. Cơ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng