Ở người, loại tế bào có nhiều lizosome nhất là?

Ở người, loại tế bào có nhiều lizosome nhất là?

A. Bạch cầu

B. Thần kinh

C. Cơ tim.

D. Hồng cầu.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng