Ở người, loại tế bào có nhiều lizoxome nhất là?

Ở người, loại tế bào có nhiều lizoxome nhất là?

A. Biểu bì 

B. Bạch cầu

C. Hồng cầu 

D. Cơ tim

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng