Ở người sự rối loạn phân ly của cặp NST 21 trong lần phân bào 2 ở 1 trong 2 tế bào con của tế bào sinh tinh sẽ có thể tạo ra:

Ở người sự rối loạn phân ly của cặp NST 21 trong lần phân bào 2 ở 1 trong 2 tế bào con của tế bào sinh tinh sẽ có thể tạo ra:

A. 2 tinh trùng bình thường và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21

B. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường

C. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 1 tinh trùng thiếu 1 NST 21

D. 4 tinh trùng bất thường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng