Ở người sự rối loạn phân ly của cặp NST 13 trong lần phân bào 2 của quá trình giảm phân của một tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự xuất hiện:

Ở người sự rối loạn phân ly của cặp NST 13 trong lần phân bào 2 của quá trình giảm phân của một tế bào sinh trứng sẽ dẫn đến sự xuất hiện:

A. 1 trứng bình thường

B. 1 trứng bất thường mang 22 NST, thiếu 1 NST 13

C. 1 trứng bất thường mang 24 NST, thừa 1 NST 13

D. Ba khả năng trên đều có thể xảy ra

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng