Ở người, trong tế bào sinh dưỡng nếu ở cặp NST 21 có 3 chiếc, người này bị:

Ở người, trong tế bào sinh dưỡng nếu ở cặp NST 21 có 3 chiếc, người này bị:

A. hội chứng 3X

B. hội chứng Tơcnơ

C. hội chứng Claiphentơ

D. hội chứng Đao

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng