Ở nhiệt độ xác định, áp suất thẩm thấu của một dung dịch thay đổi tùy theo?

Ở nhiệt độ xác định, áp suất thẩm thấu của một dung dịch thay đổi tùy theo?

A. Bản chất của chất tan 

B. Khối lượng phân tử của chất tan 

C. Nồng độ của chất tan 

D. Bản chất, khối lượng phân tử và nồng độ của chất tan 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng