Ở Ôperon Lac, quá trình phiên mã chỉ có thể xảy ra khi tế bào vi khuẩn có:

Ở Ôperon Lac, quá trình phiên mã chỉ có thể xảy ra khi tế bào vi khuẩn có:

A. chất cảm ứng lăctôzơ

B. enzim ARN polymeraza

C. sản phẩm của gen cấu trúc

D. sản phẩm của gen điều hòa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng