Ở sinh vật chân hạch, chu kì tế bào không có chức năng?

Ở sinh vật chân hạch, chu kì tế bào không có chức năng?

A. Trong sinh sản vô tính 

B. Trong sự tăng trưởng 

C. Sữa chửa các cơ quan bị tổn thương 

D. Tạo giao tử

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng