Ở sinh vật lưỡng bội, các alen trội bị tác động của chọn lọc tự nhiên nhanh hơn các alen lặn vì ………….

Ở sinh vật lưỡng bội, các alen trội bị tác động của chọn lọc tự nhiên nhanh hơn các alen lặn vì ………….

A. Alen trội phổ biến ở thể đồng hợp

B. Các alen lặn có tần số đáng kể

C. Các gen lặn ít ở trạng thái dị hợp

D. Alen trội dù ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp đều biểu hiện ra kiểu hình 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng