Ở tảo và một số loài nấm, tế bào phân chia liên tiếp mà không trải qua kì trung gian. Kết quả là:

Ở tảo và một số loài nấm, tế bào phân chia liên tiếp mà không trải qua kì trung gian. Kết quả là:

A. Số lượng nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào giảm đi phân nửa 

B. ADN không có khả năng tự nhân đôi 

C. Cơ thể gồm nhiều tế bào, đa số không có nhân 

D. Tạo thành một tế bào lớn có nhiều nhân

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng