Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát sinh, người ta đã tiến hành cho:

Ở thực vật, để củng cố một đặc tính mong muốn xuất hiện do đột biến mới phát sinh, người ta đã tiến hành cho:

A. tự thụ phấn

B. lai khác dòng

C. lai khác thứ

D. lai thuận nghịch

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng